dissabte, 18 de juliol del 2015

DE COM ES MODIFICA LA FAÇANA DE L’ESGLESIA DEL SANT ESPERIT I SANT PERE I EL PERQUÈ

DE COM ES MODIFICA LA FAÇANA DE L’ESGLESIA DEL SANT ESPERIT I SANT PERE I EL PERQUÈ   

Estem a l’últim terç del segle XIX, concretament l’any 1872. Tenim regint l’ajuntament de la Vil·la a l’alcalde Jaume Vallhonrat i com a prior del Sant Esperit a Mn. Heribert Font i Carsi, que ho seria des de l’any 1868 fins a 1886.  

Aquesta foto, de la façana del Sant Esperit, del fons Baltasar Ragón, dipositada a l’Arxiu Municipal Administratiu de Terrassa és, com a mínim, anterior al vint-i-u d’abril del 1872, el que la converteix en una de les fotos més antigues de Terrassa, com quedarà demostrat a partir dels fets que a continuació explico.

A l’acta del ple de l’Ajuntament del dia vint-i-u d’abril del 1872 hi trobem : Leyose una instancia de don Juan Berenguer en la que, como presidente de la Sociedad Cooperativa de Tejedores de Lana < succesiu SCTL>> de esta villa, pide autorización para poner dos mesas fijas, una para cortar carne y otra para otros comestibles en la Plaza Mayor de esta población y en el sitio de ella que la Municipalidad se sirva designar. El Ayuntamiento acordó: pase el informe a la comisión deAlmotacenia.
(Comissió encarregada de la distribució dels llocs de venda a la plaça )


Aquí ens trobem en un punt de manca d’informació, ja que el dia vint-i-sis de maig del mateix any sembla que ja s’ha decidit a on anirà a establir-se la dita cooperativa doncs a l’acta del ple d’aquest dia i trobem: Leyose después el dictamen emitido por la comisión de Almotacenia en la solicitud de la SCTL de esta villa pidiendo permiso para colocar dos mesas fijas en la Plaza Mayor de la misma... 
No he pogut trobar aquest dictamen enlloc però si seguim llegint l’acta, hi trobem: ...y leyose en seguida, por hacer referencia al mismo asunto, una instancia suscrita por el cura parroco de la presente, manifestando que teniendo entendido que el Ayuntamiento trata de conceder el uso de un terreno que existe a la izquierda de la entrada de la Iglesia Parroquial <<  és a dir que Mn. Heribert Font ja havia estat informat, vés a saber per qui, de les intencions de l’ajuntament>> a la SCTL, se sirva, en el caso de concedérselo, reservar para depósito de muebles del templo, la parte del local que la sociedad no utilice y otorgar el permiso, sin perjuicio del destino que el terreno en cuestión tiene en los planos de reforma de la iglesia repetida.
Això vol dir que el Sr. Prior ja tenia prevista una reforma d’aquest espai, i els de la cooperativa, amb permís de l’Ajuntament, estaven a punt d’esgarriar els seus plans.


Heribert Font i Carsí
Però de quin terreny estem parlant? Ens ho posa en clar la mateixa redacció de l’acta del ple, recordem vint-i-sis de maig de 1872, quan ens diu:
 Y el Ayuntamiento, después de de un largo rato de deliberar, acordó por unanimidad, unir la solicitud del cura parroco al expediente y de conformidad con el expresado dictamen <<”dictamen” que no he sabut trobar en lloc>> ofrecer el uso del terreno que existe murallado a la izquierda de la entrada de la iglesia, lindante al Este y por el Sur con dicha iglesia, por el Norte con casa de Valentín Guix, mediante un callejon sin salida y por el Oeste con la plaza pública , con objeto de que la SCTL, haciendo en él las construcciones que tenga a bien, mediante la aprobación de la minicipalidad, por lo que se refiere a la fachada, pueda destinarlo a tienda de venta de carne y otros comestibles... i aquí els hi recorda que la part del local que no utilitzin, s’ha de destinar a magatzem de mobles de l’església, i que: el uso que se concede a la sociedad recurrente, en nada priva el que dicho terreno pueda destinarse a los fines consignados en los planos de reforma de la iglesia mencionada cuando dicha reforma pueda llevarse a cabo; y finalmente que esta resolución se haga saber a la SCTL a fin de que manifieste si acepta la oferta y en caso afirmativo presente los planos de la fachada de las obras que quiera practicar para su examen y aprobación consiguiente.

Espai destinat a la SCTL


A: casa de Valentí Guix    B : carreró sense sortida   C : espai SCTL
La Societat Cooperativa presenta els planells tal com queda registrat a l’acta del ple del dia dos de juny de 1872 i que diu: Otra de la Junta directiva de la SCTL de esta villa, remitiendo para su aprobación el plano duplicado de la fachada que pretende construir en el terreno cuyo uso acordó concederle el Ayuntamiento... y se acordó pasar a informe de la Comisión y maestro de obras.Aquest expedient, juntament amb els planells, no es troba al fons municipal que es conserva a l’ACVOC-AHT.
Tot començava el dia vint-i-u d’abril, i ens trobem que un mes després, els de la Cooperativa ja han entregat els plànols i han demanat els permisos oportuns.  Aquest permís surt publicat en el ple del dia setze de juny: Fueron aprobados con las condiciones impuestas por la Comisión de obras... La de la SCTL de que se dio cuenta en sesión de dos del actual.Els de la Cooperativa, amb el permís encara calent, comencen a edificar al solar emmurallat que queda a l’esquerra de l’església, i el Sr. Prior, en veure-ho, es posa nerviós i immediatament presenta una instancia a l’Ajuntament dient el següent:
El infrascrito cura-parroco de esta villa a V.
Expone, que habiéndose construido al lado derecho del pórtico de la iglesia parroquial un local para favorecer a la SCTL de esta villa, la fachada de la iglesia a juicio del exponente queda bastante incompleta.
Por lo que a Vs.
Suplica se digne conceder al exponente el permiso para levantar una pared al lado izquierdo a fin de que, sin perjuicio del frontis definitivo artístico que en su dia ha de levantarse, la fachada interina de la iglesia quede regularizada conforme a los planos que se acompaña.
Gracia que el exponente se promete de Vs.
Aquí trobem un petit mal entès. El Sr. Prior parla de construcció a la dreta perquè ell ho veu sortint de l’església, al contrari de l’Ajuntament que ho veu mirant cap a l’església.


Aquesta instancia i el planell de la façana el trobem a l’expedient OP24bis del fons municipal de Terrassa, dipositat a l'ACVOC-AHT.
El dia vint-i-tres de juny l’acta del ple confirma haver rebut aquesta petició de Mn. Heribert Font, i ho passa a la comissió d’obres per la seva, si s’escau, aprovació.
Finalment a l’acta del dia set de juliol hi diu: Fueron aprobadas con las condiciones impuestas por la comisión de obras... La del Cura parroco D. Eriberto (sic) Font.

Ja els tenim a tots contents, la Cooperativa pot construir el seu local per vendre aliments als seus socis, i el Sr. Prior podrà igualar la façana perquè resulti més harmoniosa.
Però aquests terrenys que hi havia a dreta i esquerra del pòrtic de l’església de fet a qui pertanyien? Eren de la mateixa església? Eren d’un particular? La resposta la trobem quan l’Ajuntament rep un ofici que és llegit al ple del dia 21 de juliol:
Leyose un oficio del Investigador principal de propiedades y derechos del Estado de la provincia, reclamando de la Alcaldia una certificación de la cabida, linderos y a nombre de quién consta amillarada una pieza de tierra sobre la cual se construyen edificios junto a la Iglesia parroquial de esta villa. Pasose a deliberar sobre ella y se acordó por unanimidad: contestar respecto a la cabida y linderos por los datos que obran en el expediente instruido unos dos meses atras para conceder local en el terreno que se trata a la SCTL, para la venta de comestibles; y respecto a nombre de quién consta amillarada, contestar que no lo está porque era un terreno sobrante de la plaza pública que quedó inutilizado al rectificarla.

Espai Cooperativa

Espai Sr. Prior

I mira per on, amb l'excusa que faria lleig el costat de la dreta sense construir, el Sr. Prior va aconseguir un tros de terreny propietat de la Vil·la.
El resultat final va ser el que podem veure en aquesta foto.Per tant queda demostrat que aquesta foto del fons Baltasar Ragón, dipositada a l’Arxiu Municipal Administratiu de Terrassa és, com a mínim, anterior al vint-i-u d’abril del 1872, data en que la SCTL comença la construcció del seu local, el que la converteix en una de les fotos més antigues de Terrassa.


Fonts consultades :
ACVOC-AHT  : fons municipal.
Arxiu Municipal Administratiu de Terrassa : fotos fons Baltasar Ragón.

1927 L’AJUNTAMENT DE TERRASSA AL MAGATZEM FREIXA DEL CARRER SANT PAU?

 L’AJUNTAMENT DE TERRASSA  AL MAGATZEM FREIXA DEL CARRER SANT PAU? L'any 1927 l'Ajuntament necessita ampliar la capacitat del seu ...